ID zawodnika: 100803 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Martyna DOBROWOLSKA
imię : Martyna
nazwisko : DOBROWOLSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  34.20   2017-08-30   Sopot  U16
  42.48   2018-08-29   Sopot  U16

  Kula (3) wykres

  11.13   2017-09-16   Słupsk  U16
  12.73   2018-09-08   Bydgoszcz  U16
  12.85   2019-06-15   Gdańsk  U18
  13.30   2020-09-19   Radom  U18

  Kula (4) wykres

  10.68   2018-09-16   Słupsk  U16
  10.37   2019-09-15   Słupsk  U18
  12.77   2021-07-02   Lublin  U20
  12.48   2022-05-21   Poznań  U20
  11.19   2023-07-01   Włocławek  U23

  Dysk (1) wykres

  24.81   2017-08-31   Gdańsk  U16
  38.74   2018-09-30   Łódź  U16
  41.54   2019-08-15   Warszawa  U18
  46.73   2020-10-04   Warszawa  U18
  45.89   2021-07-04   Lublin  U20
  51.03   2022-05-14   Słupsk  U20
  54.79   2023-05-14   Kielce  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1054549 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl